Бизнес комуникация

снимка за бизнес комуникация Бизнес комуникацията е форма на комуникационно взаимодействие, която се основава на основните принципи, норми и правила на бизнес етикета и се характеризира с фокус върху взаимоотношенията с субекти или група от субекти за получаване на взаимноизгодни резултати. Субектите, които участват в професионалната комуникация, взаимодействат с официалния стил на общуване и са насочени към получаване на резултати, в резултат на решаване на поставени задачи и постигане на установени цели.

Уменията за компетентно провеждане на бизнес разговор и правилното разбиране на личностните характеристики на събеседника, неговите цели, цели и интереси, могат да се считат за определящите фактори за успешните професионални срещи и преговори.

Бизнес етика

За разлика от други видове комуникационни взаимодействия, например лични или социални, бизнес комуникацията има свои смислени характеристики и атрибути. Идентифицирането на такива знаци ни позволява да дадем по-конкретно и пълно определение на понятието „бизнес комуникация“.

Етиката на бизнес комуникацията се определя от това колко добре са запазени отличителните черти на националните психологически типове, които са запазени в групови идеи за държавата, националността и във фразеологични фрази, които съдържат обобщени характеристики на образа.

Познаването на националното и разбирането на психологическите типове различни националности, техните традиции, обичаи, културно-историческо наследство, техния морал, език, особености на изразяване на чувствата, темпераментът е спешно необходимо за бизнес човек, независимо от сферата му на дейност, професионалната ориентация, тъй като насърчава ефективната комуникация , преодоляване на националния егоизъм, насърчаване на уважително отношение към културата на другите народи.

Етиката на бизнес комуникацията в основата си се основава на различни науки, в частност на психологията на управлението и комуникацията, етиката и научната организация на труда. Изучаването на комуникационната етика се определя от нуждите на съвременния свят. Психологията и етиката на бизнес общуването са един вид стълбове на успешното взаимодействие с различни личности.

Човек, независимо от неговата роля (мениджър или мениджър на средно ниво, обикновен предприемач или държавен служител), със сигурност трябва да може ясно да формулира собствената си идея, да аргументира своята гледна точка, да анализира мнението на партньора, да оценява критично значимите изявления и предложения. За това най-важното условие е способността да слушате събеседника, да провеждате и насочвате коректно кореспонденцията, да създавате приятелска атмосфера по време на комуникация, да правите положително впечатление. Всички тези умения са невъзможни без подходящо предварително обучение.

Централната връзка в етиката на общуването е пряко личността на лидера или подчинения. За да станете професионалист и отличен специалист във всяка индустрия, не е достатъчно да разполагате с подходящи знания и умения, умения за междуличностно взаимодействие. Освен това трябва да имате и съответното ниво на речева култура и вътрешна култура. Културата на словото и бизнес комуникацията са тясно свързани.

Днес етичната аргументация е представена от двата най-общи принципа на нейното изграждане: принципът на утилитаризма и моралния императив. Принципът на утилитаризма се основава на действие, което ще се счита за морално оправдано, при условие че е в полза на максималния брой хора. Размерът на причинената вреда се сравнява с общата полза от действието. Ако превишава щетите, тогава решението се счита за неетично. В случаите, когато всякакви алтернативни действия ще доведат до повреда до известна степен, ще бъде избран пътят на най-малко щети. Принципът на моралния императив се основава на факта, че моралните решения при никакви обстоятелства не зависят от конкретна последица (т.е. подкупът е лош, измамяването на един потребител е също толкова неморално, колкото и мнозина).

Етикетът на бизнес комуникацията се счита за най-важната страна на професионалното поведение на хората. Познаването на етикета е спешно необходимо професионално качество, което трябва да бъде придобито и подобрено. Ролята на бизнес комуникацията за успеха на всеки бизнес е трудно да се надцени. Той е необходим компонент от живота на индивидите, най-важният тип взаимодействие с други личности. Всъщност именно в общуването се разработва определена система от цели, която се характеризира до известна степен със стабилността. За да постигнат успех в разговор с бизнес партньорите, техните интереси трябва да бъдат разбрани и взети под внимание. Не по-малко важно за хората е способността правилно да формулират и изразяват своите мисли, да постигат взаимно разбиране при решаване на проблеми при прякото взаимодействие на индивидите.

Психология на бизнес комуникацията

В психологическо отношение комуникационното взаимодействие е едновременно обмен на действия, мисли, емоционални преживявания, чувства и ориентация на човек към себе си, към собствената му душа, съвест и мечти.

Бизнес комуникацията може да се счита за процес, който се основава на възпитание и самообразование. Това е форма на лично творчество, която допринася за идентифицирането и развитието на най-добрите аспекти на личността на индивида.

Психологията и етиката на бизнес комуникацията са компоненти на комплекс от науки, които се основават на основните категории и принципи на повечето науки.

Ефективността на взаимодействието между бизнес комуникацията се определя преди всичко от дейностите на субектите. Подобна дейност има социално значим еквивалент, който в крайна сметка може да бъде измерен чрез такъв ценен и важен показател като паричните ресурси.

Бизнес комуникацията помага да се установят взаимоотношения и да се развият отношения, насочени към сътрудничество и партньорство между колеги, началници и подчинени, партньори, съперници и конкуренти. Специалист, да не говорим за лидер, никога няма да постигне успех в своята дейност, ако не притежава поне основите на бизнес комуникацията. Комуникационното взаимодействие изисква човек да има висока психологическа култура.

Успешната бизнес комуникация изисква също постоянно проучване и отчитане на емоционалните аспекти на връзката. Често бизнесмените вярват, че чувствата нямат място в бизнеса, но много грешат. В крайна сметка, не обръщайки внимание на чувствата и емоционалните преживявания на служителите, можете да доведете екипа до сериозни конфликти, които ще струват на компанията много. Разумът и емоциите са неразделни компоненти на темата. По време на общуването с партньор или колега много различни сигнали пристигат в съзнанието им.

Има определени трикове, с които можете да обърнете местоположението на човека, с когото разговаряте. Приемът „правилно име“ се основава на задължителното произношение на името на събеседника на глас. „Огледало на отношенията“ означава, че усмивката на лицето ви ще предизвика взаимна усмивка, а мрачната гримаса - напротив. Приятният израз на лицето привлича местоположението на събеседника. Комплиментите са „златните думи“ на всеки разговор. Те съдържат леко преувеличение на достойнствата, които събеседникът представлява. Необходимо е обаче да се разграничат комплиментите от грубата ласкателност, която се състои в силно преувеличаване на достойнствата на събеседника.

В психологията на бизнес комуникацията е важно да се използват методи за въздействие върху събеседниците с помощта на речта. Бизнес комуникацията и речта с нея имат определена специфика. При комуникационните взаимодействия 90% от вниманието на събеседника се обръща на речеви характеристики, когато, например, при междуличностните, 50% или дори по-малко. Основните му характеристики включват:

  • речник, който прави разговора по-жив, богат, аргументиран, достъпен, убедителен;
  • композицията на речта, която ви позволява да използвате професионални термини вместо жаргон;
  • грамотност;
  • произношение и интонация.

Трябва да разберете, че има значение не само какво казва обектът, но и как той го казва; невербални компоненти, които включват стойката на говорещия, изражението на лицето и жестовете му.

Бизнес култура

Най-важният показател за оценка на професионализма на служителя е културата на бизнес комуникацията. Много шефове се фокусират върху това именно когато наемат физическо лице за работа и в процеса на изпълнение на длъжностните му характеристики и длъжностни задължения.

Бизнес комуникацията по телефона е един от основните видове бизнес разговори. В крайна сметка това е единственият тип разговор, при който е невъзможно да се повлияе на събеседника невербално. Ето защо е толкова важно да използвате уменията за бизнес комуникация по време на телефонен разговор.

Разпределете общоприети правила за провеждане на всеки бизнес разговор. Те включват интерес към темата на разговора, благосклонност и добронамереност към партньора в разговора, липсата на въздействие на общото ви настроение върху характера на разговора.

Комуникацията се счита за комуникационното взаимодействие на две или повече субекти. Основната му цел е обмен на съобщения с познавателен характер или емоционална насоченост. В процеса на общуване събеседникът влияе върху поведението на комуникационния партньор, неговото състояние, убеждения и мироглед. Такова влияние винаги ще бъде взаимно, но доста рядко - равномерно. Най-често комуникацията се открива в хода на съвместни дейности на индивиди.

В процеса на комуникация индивидите се променят помежду си с изражения на лицето, жестове и фрази. Освен това и двамата партньори за комуникация имат виртуални изображения за това как всеки от тях изглежда отстрани, разположен в главата им. Такива изображения може да са подобни на истинските, но не напълно. Също така в главата съдържа изображението на партньора му. Такова изображение може да съответства на реалността, но всеки индивид прави корекции в него всеки път. В допълнение към двете субекти, пряко участващи в бизнес разговора, има и социални норми. Всеки индивид вярва, че е уникален, изключителен и има собствено мнение за всичко, обаче резултатът от всяка комуникация се свежда до преценката на социална норма.

Културата на бизнес комуникацията предполага няколко стила на комуникация и техните принципи. Етикетът на бизнес комуникацията се отнася и до културата на взаимодействието между бизнес комуникацията, която предполага спазване на определени рамки, норми и правила на поведение, например точност, речева култура, външен вид и т.н.

Културата на словото и бизнес комуникацията са незаменими в съвременния свят на бизнеса и предприемачеството. В крайна сметка по-голямата част от работния процес е заета от разговори, разговори, срещи, преговори. В някои области на дейност, израстването в кариерата директно зависи от културата на словото и перфектното познаване на етикета на бизнес комуникацията.

Бизнес типът на комуникация се различава от другите по това, че винаги ще преследва конкретни цели, ще има ограничение във времето и често ще се разделя на интервали. Комуникацията ще успее само при условие, че взаимното разбирателство и доверие царят между партньорите.

Характеристики на бизнес комуникацията

Бизнес комуникацията е доста сложен многоизмерен процес на формиране на контакти между индивиди, които са свързани помежду си от професионални интереси, работа или кариера. Участниците в комуникационните взаимодействия се появяват в официален статус и са насочени към постигане на резултати и решаване на конкретни проблеми. Характерна особеност на процеса на комуникативно взаимодействие е неговата закономерност, която означава подчинение на установената рамка, определена от националните традиции и културни обичаи, професионални етични стандарти.

Етикетът на бизнес комуникациите съдържа две групи правила - това са норми и насоки. Нормите са хоризонтално насочени правила, които работят в процеса на комуникация между членовете на една и съща група, равни по статус. Ръководствата са вертикални правила, които определят естеството на взаимодействието между шефа и подчинения.

Особеностите на бизнес комуникацията се изразяват в подчинение на общи изисквания, които се състоят в приятелско и предпазливо отношение към абсолютно всички колеги от работата, партньорите по обслужване, независимо от личните предпочитания, настроения, харесвания или нехаресвания.

Регулацията на бизнес комуникацията се изразява и в културата на словото.

Бизнес комуникацията и речта трябва да съответстват на стандартите за езиково поведение, разработени от обществото, граматиката и стилистиката, стандартните готови „формули“, които ви позволяват да създавате етикетни ситуации на поздрав, признателност и др., Например „здравей“. Всички стабилни дизайни на етикети задължително се подбират, като се вземат предвид възрастта и социално-психологическите характеристики .

Комуникацията като взаимодействие предполага, че субектите установяват отношения помежду си, обменят необходимата информация и информация, за да се изгради съвместна дейност, т.е. сътрудничество. И за да протече комуникацията като комуникативно взаимодействие без проблеми, тя трябва да съдържа следните стъпки:

  • осъществяване на контакт, т.е. познанство, което включва разбирането на друг индивид, един вид представяне (представяне) на себе си на друг предмет;
  • ориентация в ситуация на комуникативно взаимодействие, разбиране на случващото се, задържане на пауза и интервали;
  • обсъждане на въпрос или задача от интерес;
  • ако е необходимо, решаване на проблема;
  • контакт завършване.

Организацията на бизнес комуникацията трябва да се изгражда на базата на партньорство, основана преди всичко на принципите на сътрудничество, изхождайки от взаимни нужди и искания, от интересите на случая. Подобно сътрудничество ще увеличи производителността на труда, творческата активност, което е най-важният фактор за напредъка на производството, търговията и бизнеса.

Език за бизнес комуникация

Езикът на бизнес комуникацията е официално-бизнес стил на реч, който е функционално разнообразие на сричката и е предназначен за комуникативно взаимодействие в областта на бизнеса, предприемачеството, търговията и други професионални дейности. Функционалното разнообразие на сричката е отказ на системата от езикови единици, методите за тяхното подбор и употреба, които се дължат на социалните цели на речевата комуникация.

Гласовите комуникации в областта на професионалната дейност имат редица специфични характеристики, обяснени от комуникационната ситуация. Важна стойност в условията на бизнес комуникацията е, че членовете на такава комуникация могат да бъдат юридически (организации, предприятия) и длъжностни лица, обикновени служители. Особеността и същността на информационните връзки, в които предприятията за бизнес комуникация могат да влязат, зависи от мястото на институцията или служителя в йерархията на организациите или длъжностите, съответно, компетентността, съдържанието на дейностите и редица други фактори. Връзката между институциите и специалистите е стабилна и се регулира от приетите правни норми, в резултат на което информационните потоци на институциите имат така наречения „програмиран“ характер, който отговаря на нуждите на организацията или сферата на дейност.

Основите на бизнес комуникацията винаги включват три основни аспекта: ортологичен, комуникативен и етичен.

Ортологията е науката за правилността на речта, за нормите на езика и техните промени. В ума на субект, който изразява мислите си или устно, или писмено, норма е образец, шаблон, схема, чрез която се изгражда фраза, изречение. Формирането на такива норми се влияе от литературното творчество и речевите практики на етноса, които са незаменим критерий за единството на езика и правилното функциониране на речевата система. Следователно грамотността е предпоставка за успех в бизнес комуникациите. Важна характеристика на бизнес комуникацията е познаването на нормативния аспект на езика на устната и писмена бизнес реч от ръководители, надзорни органи, служители, служители.

Езикът на бизнес комуникацията има огромен арсенал от инструменти, които трябва да се използват, предвид обхвата, ситуацията, задачите, обстоятелствата, жанра на речта и мобилизиран за постигане на целта на комуникацията. Комуникативната страна на речевата култура се занимава именно с тези проблеми.

Изборът на думи в съответствие с целите и ситуацията на общуване се определя от изискванията за уместност и чистота на словото. И за това трябва да знаете стиловете на литературния език. Например, изобилие от конкретни термини, стандартни фрази и клишета е характерно за бизнес писмена реч, но абсолютно не е подходящо за разговорна реч.

Етичната страна на културата на словото е представена от речевия етикет, който изучава специалните речеви средства за регулиране на социалните връзки и междуличностните отношения. Те включват: формули за говорни етикети, текстове и норми на тяхното приложение, както и правила за поведение в различни условия.

Етикетът на бизнес комуникацията зависи от националния характер. Така например, това, което ще бъде знак за уважение в европейските страни, в мюсюлманските държави може да се счита за обида.

Видове бизнес комуникация

Бизнес типът на комуникация включва поставянето на цели и решаването на критични проблеми. Съществува класификация на видовете и формите на бизнес комуникацията. Всеки тип комуникация обяснява процеса, който е тясно свързан с обусловената сфера.

Видовете, формите и средствата за бизнес комуникация днес са доста разнообразни. Прехвърлянето на информация обаче се извършва само чрез знакови системи. Оттук може да се раздели бизнес комуникацията на вербална комуникация, където знаковата система е представена от езика, и невербална бизнес комуникация, в която се използват неречеви системи от знаци. Това разделяне се използва и при други видове комуникативно взаимодействие.

Вербалните комуникации включват разговор, т.е. това е вербална комуникация.

Невербалната бизнес комуникация съдържа всичко, което дава на темата за комуникация допълнителна информация за темата на разговора и за оратора. Този тип комуникация включва пози, изражения на лицето, жестове, интонации.

Много експерти са сигурни, че събеседниците в процеса на комуникация получават само малък процент информация чрез думи, а всичко останало чрез сигнали, които те четат и декодират подсъзнателно по време на невербалната комуникация. Също така видовете професионална комуникация включват пряк и косвен (косвен) тип.

Пряк оглед на професионалните комуникации е взаимодействието на индивидите в едно пространство и в същото време. Тя включва преговори, разговори и т.н. При директен контакт по време на разговор най-голямо значение имат невербалната комуникация и устната комуникация.

Косвена комуникация се отнася до прехвърлянето на информация чрез писмена реч (например електронна комуникация или телефонна комуникация). Този тип взаимодействие се счита за по-малко ефективен от преките комуникации. Сред косвените комуникации най-търсено е телефонната бизнес комуникация. Отличава се с директен гласов контакт по време на разговор и голямо разнообразие от методи за комуникация. Това улеснява комбинирането на бизнес (формално) взаимодействие и личната (неформална) част от всяко съобщение.

Във всеки случай, в бизнес комуникацията, както и при други видове взаимоотношения между междуличностните комуникации, е важно хората да присъстват в едно и също пространство и в същото време, което ви позволява да установите контакт с очите, да направите добро впечатление и да повлияете на целия процес на комуникационно взаимодействие.

Форми на бизнес комуникация

Има няколко форми на бизнес комуникация, които отговарят на специфичните изисквания на професионалните ситуации. Те включват: бизнес кореспонденция, разговор, среща, преговори, публично изказване, пресконференция и спор.

Бизнес кореспонденцията се отнася до косвената форма на комуникация, която се осъществява чрез писмена реч (заповеди, писма, молби, решения и др.). Разграничавайте бизнес кореспонденцията в рамките на институцията (предприятието), за организацията и между организациите.

Бизнес разговор включва дискусии за всякакви работни нюанси и процеси за вземане на важно решение или за обсъждане на подробности.

Бизнес екип на фирма, предприятие, организация или отделен мениджърски екип, някои отдели ще проведат бизнес среща, за решаване на належащи проблеми, планиране на допълнителни дейности и поставяне на цели.

Публичното изказване е подвид на бизнес среща, по време на която един предмет заема лидерска позиция и подчертава важен проблем, споделя информация с определен кръг хора. Основното е, че ораторът трябва да има пълна и подробна представа за темата и съдържанието на разговора, да притежава необходимите лични качества, които биха му позволили да предаде темата на речта на аудиторията.

По време на бизнес преговорите задължителният резултат от комуникацията трябва да бъде намирането на решение и неговото вземане. В процеса на договаряне всяка страна има своя позиция и фокус, а резултатът е сделка или подписан договор.

Пресконференцията включва среща на служители (например лидери, държавни служители, бизнесмени, политици и т.н.) с представители на медиите, за да информират обществото по важни и вълнуващи въпроси.

Не всички въпроси в хода на бизнес комуникациите могат да бъдат решени без спор, но често може само да усложни ситуацията поради факта, че хората не винаги се държат професионално и твърде ентусиазирано, емоционално защитават собствената си позиция.

Формите на бизнес комуникацията обхващат всички ситуации, възникнали в хода на професионалната дейност. Ролята на комуникацията в професионалната дейност е да оптимизира процесите на комуникативни взаимодействия в границите на бизнес средата.

Правила за бизнес комуникация

Правилата и нормите на бизнес комуникацията са от голямо значение в професионалната дейност на хората. Една грешна дума може да доведе до загуба на многомилионна сделка или да зачеркне всички усилия по пътя към израстване в кариерата. Така че, има няколко общи правила за бизнес комуникация.

Първото правило е ясна, четлива реч. Слушателят трябва да разбере за какво говори събеседникът.

Второто правило е да се избягва монотонността по време на разговора. Монотонната реч може да вдъхне мъка на всеки. Емоционално неоцветената реч предизвиква неустоимо желание да избяга от събеседника.

Следващото правило предполага, че речта на говорещия трябва да бъде със средно темпо. Много бавната реч води до незаинтересованост на събеседника. Кара ви да се разсейвате от информацията на говорителя. И твърде бързата реч води до факта, че партньорът за комуникация просто не е в крак с мислите на говорещия. В случай на прекалено бърз или бавен темп на реч, добрата комуникация няма да работи. Трябва да се опитате да редувате кратки и дълги изречения. Тъй като дългите претоварени изречения трудно се четат. И реч, състояща се само от кратки фрази, няма да направи правилно впечатление. Трябва правилно да задавате въпроси. Отворените и затворените въпроси са еднакво важни в разговора. Трябва да се научите да чувате събеседника по време на разговор. Не се препоръчва да започнете разговор с бизнес предложения. Това може да предизвика само отхвърляне и агресия от страна на събеседника. Трябва да се внимава, за да се избегне пряк съвет. Гледната точка трябва да се изразява нежно и ненатрапчиво, като постоянно се фокусира върху факта, че това е само субективна визия на темата. Трябва да се насърчава мисленето за проблема. Не се препоръчва да се докладват готови решения. Необходимо е да се спазват приетите културни норми и етикет. Всъщност успехът на професионалната дейност като цяло зависи от тяхното спазване.

Бизнес комуникацията се различава от другите видове междуличностни комуникации по своето регулиране. Подобна комуникация може да се характеризира като стриктно спазване на всички участници в процеса към тяхната лична роля. Това означава, че в различни професионални ситуации индивидът може да бъде както лидер, така и подчинен, партньор и колега. Високата отговорност на всеки участник в бизнес взаимодействие за неговия резултат е основната характеристика на бизнес комуникацията.

Успехът на бизнес комуникациите и комуникацията до голяма степен се определя от избраните комуникационни стратегии и тактики, което предполага способността за ясно формулиране на целите на комуникационните взаимодействия и правилното определяне интересите на партньорите.

Стилове на бизнес комуникация

Обхватът на бизнес комуникацията се простира до правните, управленските, социалните аспекти на живота на субектите. Следователно официално-деловият стил на комуникация се определя от практическите изисквания на професионалната дейност и живота като цяло. Може да се реализира писмено (например бизнес кореспонденция по електронна поща, наредби и т.н.) и устно (например срещи, преговори).

В съвременното общество е разумно да се използва стилът на бизнес комуникациите - това означава осигуряване на устойчив път за кариера, повишаване на личния статус и успех във всички области на бизнес дейността.

Бизнес стилът от своя страна е разделен на няколко подтипа - законодателен подтип, дипломатически и административно-чиновнически подтип. Всеки от тези подвидове има своите специфики, комуникативни форми и речеви клишета. Така например в дипломатическите съобщения се използва меморандум, бележка. В административно-чиновнически стил се използват разписка, меморандум, удостоверение, пълномощно, характеристика, заповед и др. В законодателния стил - законът, параграф, нормативен акт, дневен ред, кодекс и др.

Крайната точност на речта е съществен компонент на бизнес стила. Постига се преди всичко чрез използване на специални термини, които могат да бъдат както широко разпространени, така и високо специализирани. Днес бизнес стилът на общуване се счита за най-разпространеният в ежедневната практика на формалното взаимодействие.

Стиловете на бизнес общуването включват манипулативни, ритуални и хуманистични.

Манипулативният стил предполага отношението на един партньор за разговор към друг като производствен инструмент и използването му за изпълнение на задачи или получаване на определени резултати. Типични примери за такива комуникации са личният контрол върху изпълнението на задачите.

Основната задача на партньорите в ритуалния стил на общуване е да създадат желания образ в обществото. При подобни комуникации е важен статутът на събеседниците, а не техните лични или бизнес качества.

Основната посока на хуманистичния стил е подкрепата на събеседниците помежду си и колективно обсъждане на проблеми. Индивидуалните характеристики на партньорите не се разбират и не се разделят на положителни или отрицателни качества. Личността се възприема изцяло. Този подход подчертава личните качества на индивида и неговите индивидуални характеристики. При някои обстоятелства обаче този стил на взаимодействие е неподходящ. Познаването на характеристиките на комуникациите и средствата за бизнес комуникация гарантират успеха на професионалните дейности.

Принципи на бизнес комуникацията

Ролята на бизнес комуникацията в ежедневието на хората е трудна за надценяване, тъй като засяга почти всички области на живота. Бизнес комуникациите, подобно на другите видове междуличностни взаимодействия, имат свои общи принципи за регулиране на потока от професионални комуникационни процеси.

Принципите на бизнес комуникацията включват междуличностна комуникация, нейната насоченост, непрекъснатост на комуникацията и многоизмерност.

Интерперсоналността се характеризира с откритост на взаимодействието на индивидите и многостранност. Той се основава на личния интерес на хората един към друг. Организацията на бизнес комуникацията с този конструктивен принцип е насочена главно към професионалния компонент на процеса, но не забравяйте, че той все още ще има характер на междуличностно взаимодействие и ще съдържа някакъв междуличностен радикал. Осъществяването на комуникацията при всякакви обстоятелства се определя не само от конкретната дейност или проблем, който се обсъжда, но и от личните свойства на събеседниците, техните взаимоотношения. От това следва, че всяко взаимодействие между бизнес комуникацията е неделимо от междуличностните отношения.

Фокусът за комуникация е многоцелеви. В хода на комуникацията информационното натоварване има несъзнавана цел, заедно със съзнателна. Така например, ораторът запознава присъстващите с проблемен въпрос, преследвайки целта да доведе до знанието на участниците в процеса същността на въпроса. Но заедно с това, на несъзнателно ниво, той може да има желание да демонстрира или демонстрира на участниците своя интелект , красноречие и т.н.

Приемствеността е инициирането на непрекъснат бизнес и междуличностно взаимодействие с партньор в контакт с неговото зрително поле. Тъй като комуникацията съдържа както вербални елементи, така и невербални средства за бизнес комуникация, хората постоянно изпращат поведенчески съобщения. Събеседникът придава конкретен смисъл на подобни съобщения, в резултат на което прави съответните заключения.

Многоизмерността се основава на факта, че хората в различни ситуации на бизнес взаимодействие не само обменят данни, но по един или друг начин регулират взаимоотношенията. Тъй като сферата на бизнес комуникацията е доста разнообразна, в комуникационните процеси могат да бъдат внедрени поне две страни на връзката. Единият е поддържане на бизнес взаимодействие и трансфер на професионална информация. Другото е в изразяване на емоционално отношение към партньор, присъстващ при всеки контакт.


Преглеждания: 94 189

1 Коментар за бизнес комуникация

  1. Първо, има значително увеличаване на ролята на комуникацията в съвременния живот както у нас, така и в чужбина, както бизнес, така и междуличностен. В момента контактите между хората се разширяват, особено в областта на международните отношения. В Русия ролята на комуникацията значително се увеличи в процеса на създаване и предоставяне на различни услуги.

Оставете коментар или задайте въпрос на специалист

Голяма молба към всички, които задават въпроси: първо прочетете целия клон на коментарите, защото, най-вероятно, според вашата или подобна ситуация, вече имаше въпроси и съответните отговори на специалист. Въпроси с голям брой правописни и други грешки, без интервали, препинателни знаци и т.н., няма да бъдат разглеждани! Ако искате да получите отговор, вземете си труда да пишете правилно.